شما اینجا هستید   |

    خاطرات : زندگی‌نامه دکتر عباس علی‌پور

سوابق علمی:

۱- پژوهشگر ارشد و مجری کلان پروژه آمایش سرزمینی آستانهای کویری و شرق کشور. دانشگاه عالی دفاع ملی.
۲-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. گروه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک.
۳-استاد مدعو دانشگاه تهران. پردیس بین المللی قم. گروه آمایش سرزمینی.
۴-استاد مدعو دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی.
۵-استاد مدعو دانشگاه پیام نور

 

سوابق اجرایی:

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۲-مدیر آمایش سرزمین در معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی.
۳-معاون پژوهش مرکز ملی خلیج فارس.
۴-رئیس میز آمایش سرزمین در معماری ملی. مرکز مطالعات استراتژیک دفاعی کشور.
۵-عضو شورای راهبردی و رئیس گروه خاورمیانه مرکز تحقیقات راهبردی اندیشه سازان نور.
۶-رئیس مرکز مطالعات جغرافیای سیاسی،ژئوپلتیک و سنجش از دور دانشگاه جامع امام حسین.
۷-عضو شورای مرکزی موسسه مطالعات استراتژیک راهبردمعاصر.

تگ های مطلب :
به اشتراک بگذارید : | | |